Program

Under konferensens två dagar får du som deltagare möjligheten att lyssna till flera intressanta föredrag inom forskningens olika ämnesdiscipliner knutet till skolans digitalisering. Föredragen är inledningen på gemensamma workshopar mellan deltagare, forskare och skolfolk. Syftet är att skapa en bred insikt och förståelse i pågående forskning inom området, men också att mötas och träffas över forsknings- och skolgränser, finna former för nya samarbeten och så vidare. Konferensens andra dag inleds dessutom med workshops som syftar till att bidra till den pågående handlingsplan för skolans digitalisering som SKL, Skolverket & Utbildningsdepartementet är i färd med att ta fram i samverkan med skolväsendet. Den pågående handlingsplanen, arbetet med denna, dess fokusområden samt deras delmål finns tillgängliga på webbplattformen Skoldigiplan.

Varje keynote kopplas till ett workshoppass där du som deltagare får en mer aktiv roll. Varje pass inleds med en kortare presentation av representativa forskare inom vardera område där de beskriver dagens tillstånd ur deras kontext.  Det följs i sin tur av en faciliterad workshop där du i mindre grupper får en chans att dela lärande och kompetensutbyte transversellt. De fyra områdena är; Nationellt och internationellt, Digitalisering och lärande, Interaktionsdesign och digitala miljöer samt Skolans fokusskifte.