Under konferensens dagar får du som deltagare möjligheten att lyssna till flera intressanta föredrag inom forskningens olika ämnesdiscipliner knutet till skolans digitalisering. Du kommer också att kunna delta i konferensens gemensamma workshopar tillsammans med andra deltagare, forskare och skolfolk. Syftet är att skapa en bred insikt och förståelse i pågående forskning inom området, men också att mötas och träffas över forsknings- och skolgränser, finna former för nya samarbeten och så vidare. 

Learning Forum 2019 – Program 

 

Medverkande


Sofia Serholt
Universitetslektor på Göteborgs Universitet
Sofia är fil. dr i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och utbildad lärare inom engelska och lärande & IT. Hon arbetar som lektor vid Göteborgs universitet och forskar kring barns interaktionsmönster med robotar samt frågor rörande användandet av robotar inom skolan med fokus på etiska perspektiv. Sofia disputerade 2017 med avhandlingen Child–Robot Interaction in Education som fått medial uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt.


Anders Wikström
PhD, Senior Researcher

Anders är passionerad av utmaningar och älskar att använda designmetodik för att förstå, utveckla och skapa alternativa lösningar till intressanta möjligheter. Som forskare är han intresserad av de förutsättningar som behövs för att vara nyskapande, det kallas ofta innovationsklimat, och hur man skapar balans mellan nyskapande och effektivitet.


Pernilla Glaser
Senior processledare på RISE
Pernilla är författare och förändringsmakare. I sitt arbete utvecklar hon metoder för deltagarprocesser, lärande och gestaltning. Hon är senior processledare på RISE Stadsutveckling och ansvarig för RISE-piloten Navigating Complexity. Pernilla är också återkommande gästlärare på Konstfack och Dans och CirkusHögskolan. Utöver detta är hon även upphovsperson till Samtalsinstitutet; samtal om frågor som inte går att besvara och problem som inte går att lösa.


Robert Ramberg
Fil.dr, professor och forskningschef
Robert fokuserar i sin forskning på design och utvärdering av representationer och representerande artefakter som stöd för lärande och samarbete. Han har i många år arbetat i ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt i en skolkontext. För närvarande arbetar han i projektet IoTHubb skola där  man utforskar hur IoT och sensorer kan stödja och utveckla pedagogisk verksamhet.Katarina Pietrzak
Lärandestrateg på RISE Professional Education
Katarina arbetar sen länge med utbildningsdesign och metodik för ökad innovation och kompetens i olika organisationer.

Carl Heath
Utbildningsdirektör på RISE och särskild utredare utsedd av regeringen
Carl är chef för Professional Education samt kompetensplattformen Digitalisering och Lärande på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign.


Kristina Björn – Värd
Utbildningsstrateg och projektledare på RISE Professional Education
Kristina är i grunden legitimerad lärare och har arbetat med skolutvecklingsfrågor, strategiskt ledarskap, digitalisering och lärande på heltid sen 2002.  Idag arbetar Kristina med strategiska utbildningsfrågor och forskning inom området digitalisering och lärande på RISE.


Lars Lingman – Värd
Strateg och Senior Projektledare på RISE Professional Education
Lars projektleder bland annat innovationsprojektet IoT Hubb skola där applikationer av Internet of Things i skolan utvecklas och beforskas. Lars stöttar också organisationer, företag och offentlig sektor i frågor som rör förändringsarbete och digitalisering inom utbildning och lärande.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är VD-2.png

Viveca Dahl
Utbildningschef i Lunds kommun
Viveca har tidigare varit rektor och startade då sin digitala resa med 1-1-satsning för hennes elever i kombination med tydlig vision och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Parallellt med sin skolas utveckling har hon arbetat på kommunnivå med att bygga ut infrastrukturen, ta fram gemensam struktur och organisation för kommungemensamma digitala system för t ex molnbaserat lärande, kunskapsuppföljning, teknikens livscykel, support och innovativ IKT-utveckling. Viveca arbetar även som rektorsutbildare på statliga rektorsprogrammet och ingår i Umeå universitets team.

Daniel Nordholm
Universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet. ff
Daniels huvudsakliga forskningsintressen rör skolorganisation, ledarskap, förändringsprocesser och skolutveckling. Hans forskning har mestadels publicerats i internationella tidskrifter. Han undervisar också på Rektorsprogrammet och kurser på avancerad nivå som behandlar ledning och organisationsutveckling.
Daniel har också granskat och författat material till Skolverkets moduler.


Christer Holger
Grundare och VD Skapaskolan
Christer är grundare och verksamhetschef på den fristående grundskolan Skapaskolan. Christers fokusområden är skolutveckling i ett digitaliserat samhälle samt design av lärmiljöer. Han har en bred bakgrund utanför skolområdet inom digital transformation, mjukvaruutveckling samt organisation och ledarskap.

Christian Landgren
VD och grundare av Iteam
Christian stöttar uppdragsgivare i digital strategi och ledarskap. Han är flitigt anlitad som talare i frågor som rör digitalisering, framtid och innovation. Dessutom är han även rådgivare till regeringen i digitala frågor.


Jennie Berggren
Interaktionsdesigner på RISE
Jennie är interaktionsdesigner och arbetar just nu med att utforma RISE Interactives nya studio på Lindholmen i Göteborg. Arbetet grundar sig på en iterativanvändarcentrerad designprocess där arbetsmiljön formas utifrån de beteenden, arbetssätt och tänkbara behov som en grupp av kreativa människor som jobbar med tillämpad forskning inom design, innovation och IT kan tänkas ha.


Fanny Lindh
Interaktionsdesigner på RISE
Fanny är interaktionsdesigner med en kombinerad teknisk och konstnärlig utbildningsbakgrund och arbetar just nu med att utforma RISE Interactives nya studio på Lindholmen i Göteborg. Arbetet grundar sig på en iterativ användarcentrerad designprocess där arbetsmiljön formas utifrån de beteenden, arbetssätt och tänkbara behov som en grupp av kreativa människor som jobbar med tillämpad forskning inom design, innovation och IT kan tänkas ha.


Gunnar Oledal
Forskare på RISE
Gunnar arbetar som forskare och utvecklare vid RISE Interactive i Göteborg. I sitt arbete sysslar Gunnar med tillämpad forskning och det han specifikt ägnar sig åt är att prova hur nya sorters tekniker och digitala prylar kan användas i samhället. Gunnar hoppas på att flera kan förstå och se ett värde i de kreativa möjligheter som han själv ser i programmering.


Sara Penje
Utvecklingschef i Lidingö stad
Sara bottnar i utbildningssektorn och har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning inom kommunal regi. Sara har även intresserat sig för och arbetat med att utveckla kommunövergripande kompetensutveckling där fokus har legat på att ta fram metoder som skapar samsyn och i bästa fall beteendeförändring.