Hur kan Internet användas som källa för tillförlitlig information? Vad krävs för att Internet ska kunna bli ett solitt verktyg för livslångt lärande? Hur kan AI komma till nytta? 

Staffan Truvé är en av grundarna till säkerhetsanalysföretaget Recorded Future, som arbetar med att förutsäga naturkatastrofer, pandemier och cyberhot. Genom att löpande samla in och analysera all relevant information som sprids på Internet, har man ständigt en god överblick av risker och hot, såväl på global nivå som i olika delar av världen. Informationen analyseras av människor, med hjälp av ett AI-system som upptäcker mönster och sammanhang. 

Enligt Staffan Truvé är det möjligt att göra på samma sätt när det gäller livslångt lärande. Utmaningen är att beskriva alla kunskapsområden i en allomfattande ontologi och att sedan samla in och organisera information utifrån den. Genom att samla in, organisera och värdera alla relevanta informationskällor inom olika ämnesområden, kan man skapa en lösning som förutsäger individers lärbehov genom hela livet.  

AI kan både användas för att analysera vad en person kan och vad hen behöver lära sig. Det viktiga är, precis som för Recorded Future, att automatisera så långt det går. Mänskliga kunskaper och insikter används när algoritmerna inte längre räcker till. Med inspiration från resonemangen om The Primer i Neal Stephensons roman The Diamond Age, hoppas Staffan Truvé att det går att skapa en slags hjälplärare i fickan, som ständigt är tillgänglig.   

Det finns förstås risk för att något eller några företag blir dominerande inom det här området och att det i sig skapar problem. Staffan Truvé pekar på att det finns maktstrukturer, som är mer demokratiskt uppbyggda än vad marknadsdominerande företag är. Till exempel är det tänkbart att skapa crowdsourcade eller federerade modeller, ungefär som Wikipedia, där man skapar en hierarki av tillit.  

Hur kan vi organisera internet för lärande?
Staffan Truvé, Recorded Future